﹋ .   .   ﹋ .   . .   .   ﹋ .   .   ﹋

⊹⠀ ⊱ 𝕎𝕖 . ℓ ꜜ ꩜ ៸៸ ୨╭ ͡   ͡ ◝╮  ㆍ.⠀⊹

⊹⠀⠀⠀) ៹ 𝒸𝑜 ⌒⁺ 𝕞𝕖⺌╰◟ ͜   ͜ ◞ ᵎᵎ⠀⠀⠀⊹

↓⠀⠀⠀⠀↓⠀⠀⠀⠀↓⠀⠀⠀⠀↓   

 ⋆˿ 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖐 𝖞𝖔𝖚 𝖋𝖔𝖗 𝖚𝖘𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖍𝖎𝖘 𝖌𝖊𝖓𝖊𝖗𝖆𝖙𝖔𝖗 !¨·.·¨:

 ▾            ▾            ▾        

`·..· ♡⃕ ⸝⸝ 𝕎𝕒𝕣𝕟𝕚𝕟𝕘 : ℕ𝕆 𝕄𝕀ℕ𝕆ℝ𝕊

MY TWITTER𝐻𝐸𝑅𝐸 𝐵𝒪𝐼𝒮

     –°──.   ───────── 𝕗𝕣 :

𝕄𝕖𝕣𝕔𝕚 𝕕'𝕦𝕥𝕚𝕝𝕚𝕤𝕖𝕣 𝕔𝕖 𝕘𝕖𝕟𝕖𝕣𝕒𝕥𝕖𝕦𝕣 !
𝕸𝖊𝖗𝖈𝖎 𝖉𝖊 𝖓𝖊 𝖕𝖆𝖘 𝖑'𝖚𝖙𝖎𝖑𝖎𝖘𝖊𝖗 𝖘𝖎 𝖛𝖔𝖚𝖘 𝖊𝖙𝖊𝖘 𝖒𝖎𝖓𝖊𝖚𝖗!

⊹ Version française : Bientôt disponible ⊹

ʚ♡ɞ


𝓓𝓸𝓷'𝓽 𝓱𝓮𝓼𝓲𝓽𝓪𝓽𝓮 𝓽𝓸 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓶𝓮 𝓲𝓭𝓮𝓪𝓼 <3<3